Hotelagent bir header logo markasıdır.
Ets Ersoy Turizim Seyehat Acentası Belge No:2242

Hotel Agent Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

HOTEL AGENT HİZMETLERİ

Hotel agent, ETS’nin bir alt markasıdır. Hotel agent, sahip olduğu alt yapısı ile otellerin dijital dönüşümüne destek olmakta ve online-offline tüm satış kanallarında otellerin hedef kitlesine uygun bir şekilde yönetmek için hizmet vermektedir. Hotel Agent, otellere altyapısı ile hizmet sunmaktadır.

I. HOTEL AGENT’İN KONUMU

Kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak Hotel Agent, veri işleyen konumundadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre “Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi” ifade etmektedir. “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi” ise veri sorumlusudur. Hotel Agent’in hizmet sunduğu oteller ise veri sorumlusudur.

Hotel Agent markası altında ETS, veri sorumlusundan aldığı yetki ile hizmet verdiği veri sorumlusu konumunda olan oteller için veri işlemektedir.

II. HOTEL AGENT’İN KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN YAKLAŞIMI

ETS olarak uğraştığımız işlerin hassasiyeti gereğince oteller için gelen veriler güvenli bir altyapıda tutulmakta ve hiçbir zaman veri sorumlusu dışındaki üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Kişisel verilerin korunması, Hotel Agent’in temel politikasıdır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun veri işleyenler için getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da Hotel Agent olarak taahhüt etmekteyiz.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak hazırlanmıştır. Sizlerden rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk gereği elde edilmiş veriler, veri sorumlularına aktarılmaktadır. Hotel Agent, veri sorumlularının da kişisel verilerin korunmasına ilişkin azami tedbiri alması için gerekli her türlü uyarıyı yapmaktadır. Hotel Agent Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilere ilişkin uyguladığımız kuralları içerir.

Veri işleyen olarak Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile- değiştirme hakkına sahiptir.

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLE İLGİLİ TEMEL KURALLAR

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: Hotel Agent, altyapı hizmeti verdiği veri sorumlusu oteller için topladığı verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede Hotel Agent, üçüncü taraflara kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve bildirimleri yapar.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: Hotel Agent, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına, yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: Hotel Agent, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: Hotel Agnet, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: Hotel Agent, sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir. Özellikle Hotel Agent’ten altyapı hizmeti alımını sonlandıran otellerin bütün verilerini onlara devreder, bu verileri sadece Hotel Agent ve veri sorumlusu otel arasındaki ihtilaflarda kullanılmak üzere muhafaza eder ve sonra yok eder.

III. HOTEL AGENT OLARAK AŞAĞIDAKİ HAKLARINIZI HATIRLATIRIZ

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca bir başvuru formu da Hotel Agent tarafından hazırlanmıştır.

Hotel Agent’e gelen başvurularınız, tarafımızdan derhal veri sorumlusu otele iletilir.

Kişisel verileri işlenen kişiler, Hotel Agent tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi verisi ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Hotel Agent olarak öncelikle kişisel verilerinizle ilgili taleplerin veri sorumlusuna iletilmesi gerektiğini de hatırlatmak isteriz.

AZAMİ TASARRUF İLKESİ/CİMRİLİK İLKESİ

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu ilkemize göre Hotel Agent, veri sorumlusu tarafından toplanması ve işlenmesi talep edilen verileri ancak gerekli olduğu kadar sisteme işler. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Hotel Agent olarak veri sorumluları için toplanan veriler Şirketimizin diğer verileri ile karıştırılmaz, işlenmez. Veri sorumlularından gelebilecek fazlalık kişisel veriler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri sadece veri sorumlusu otellerin müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla alınır.

Covid-19 ve salgın hastalıklar nedeniyle veri sorumlularının talepleri doğrultusunda ilave sağlık verileri talep edilebilmekte ya da toplanabilmektedir.

Kişisel verilerin silinmesi

Veri sorumlusu otellerle Hotel Agent’in sözleşmesinin sona ermesi, 6698 sayılı Yasada belirtilen sürelerin dolması ve verilerin işleme amacının ortadan kalkması durumunda verileri siler.

DOĞRULUK VE VERİ GÜNCELLİĞİ

Hotel Agent bünyesinde bulunan veriler, kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. Hotel Agent, otel müşterilerinin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Beyan edilen veriler, doğru kabul edilir.

GİZLİLİK VE VERİ GÜVENLİĞİ

Kişisel veriler gizlidir ve Hotel Agent d bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki verilmiş kişiler ulaşabilir. Hotel Agent tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

Ancak Hotel Agent, altyapı hizmeti sunduğu veri sorumlusu otellere veri güvenliği konusunda uyarıları yapmakla birlikte veri sorumlularının garantörü değildir. Bu Politika, hiçbir zaman, Hotel Agent’in hizmet sunduğu veri sorumlularının veri güvenliğine ilişkin bir taahhüdü olarak da yorumlanamaz.

IV. VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Hotel Agent, kişisel verileri altyapı hizmeti sunduğu oteller için toplamakta ve onların hizmet verebilmesi için onlar yararına işlemektedir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve veri sorumlusu otellerin müşterilerine daha iyi hizmet sağlanması amacıyla toplanmakta, otellere aktarılmakta ve işlenmektedir.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi sebebiyle yapılan veri işlemleri

Hotel Agent, kişisel verileri işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işleyebilir. Veri işlemlerinin tür ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olandan fazla olamaz ve bu faaliyetler ilgili yasal hükümlere uygun olarak icra edilir.

ŞİRKETİN VERİ İŞLEMESİ

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Hotel Agent, ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır.

Hotel Agent, veri sorumlularının hizmetlerinin daha iyi verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak toplandıkları amaç için işleyebilir ve aktarabilir. Rezervasyon yaptırdığınız tesis, Covid-19 kapsamında çıkan genelge ve yasal düzenlemeler gereği misafirlerden, kendilerine ve yakınlarına ait sağlık verileri gibi özel nitelikli kişisel veriler de dahil olmak üzere bazı kişisel veriler talep edebilmektedir. Bu kişisel veriler, gerektiğinde resmi merciler ve sağlık kuruluşları ile paylaşılabilir.

ÇEREZ POLİTİKASI

Hotel Agent, birçok web sitesinde olduğu gibi web sitesi kullanıcılarının ziyaret deneyimlerini iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla çerez vb. teknolojiler kullanmaktadır. Hotel Agent Çerez Politikası web sitesi kullanıcılarını çerezlere ve kullanılan çerez türlerine ilişkin olarak bilgilendirmek ve çerez tercihlerinin nasıl yönetilebileceği konularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır.

Çerez kullanımını onaylamıyorsanız web sitesine devam etmemenizi ya da çerez tercihlerinizi bu Politika’da gösterildiği şekilde değiştirmenizi rica ederiz. Çerezlere izin verilmemesi halinde web sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini yitirebileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez Nedir?

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda ya da mobil cihazınızda depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalarda IP adresiniz, oturum bilgileriniz, eriştiğiniz sayfalar vb. veriler saklanır. Çerezler sayesinde web sitesi tercihleriniz hatırlanabilir, oturumunuzun açık tutulması sağlanabilir ya da size ilgilendiğiniz içerik sunulabilir. Çerezlere ilişkin detaylı bilgi içinwww.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.org adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

ÇEREZ TÜRLERİ

Çerezler mobil cihazlarda depolanma süreleri ve kimin tarafından yerleştirildikleri gibi kriterlere göre farklı türlere ayrılmaktadır. Bu kriterler kapsamında temel ayrım şu şekildedir:

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri, geçici çerezler olup tarayıcıyı kapattıktan sonra cihazdan silinirler. Bu çerezlerin ana işlevi web sitesinin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcıyı kapattıktan sonra da kullanıcı tarafından silininceye ya da süresi doluncaya dek cihazda kalmaya devam ederler.

Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü tarafından cihaza yerleştirilen çerezlerdir.

Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler ziyaret edilen web sitesi operatörü dışındaki kişiler tarafından cihaza yerleştirilen ve kontrol edilen çerezlerdir.

ETS’ye ait web siteleri ve diğer sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.


Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri dikkatinize sunmaktayız.

Çerezleri Kullanım Amacı Çerez Türü
Google(analytics, doubleclick) Ölçümleme Reklam Site içi İyileştirme İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler
Facebook Reklam Ticari çerezler
Hotjar Ölçümleme Site içi İyileştirme İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler
HOTEL AGENT WEB SİTESİNDE KULLANILAN ÇEREZLER

ETS, Gizlilik Politikası uygun olarak farklı türde çerezler kullanmaktadır.

Zorunlu Çerezler:Web sitesinin doğru bir şekilde çalışmasını sağlayan ve özelliklerini kullanmanıza imkân veren teknik çerezlerdir. Oturum çerezi kategorisinde yer alırlar. Bu çerezlerin engellenmesi halinde web sitesi özelliklerinin kullanılamaması sonucu doğar. Zorunlu çerezlerin kullanımı için onayınız gerekmemektedir.

Analitik Çerezler:Web sitesi deneyiminizi iyileştirmek amacıyla analitik çerezler kullanılır. Analitik çerezler, web sitesi nasıl kullandığınızı (örn; hangi sayfaları ziyaret ettiğini, ziyaret süresini vb.) anlamamızı sağlar. Böylelikle sunduğumuz içerikleri geliştirebilir ya da web sitesi tasarımını değiştirebiliriz.

İşlevsellik Çerezleri:Web sitesini tekrar ziyaret ettiğinizde dil tercihlerinizin, bölge seçiminizin vb. hatırlanmasına olanak sağlar.

Hedefleme/Reklam Çerezleri:ETS web sitesinde hedefleme ve reklam amacıyla farklı birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanmaktadır. Bu çerezleri tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek ya da bu Politika’da gösterildiği şekilde çerez tercihlerini değiştirerek engellemeniz mümkündür.

ÇEREZ TERCİHLERİNİZİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Çerezleri kullandığınız tarayıcının ayarlarını değiştirerek kişiselleştirmeniz ya da tamamen engellemeniz mümkündür. Farklı tarayıcılar için izlenmesi gereken adımlara ilişkin detaylı bilgiye aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

Diğer tarayıcılarda çerez tercihlerini yönetmek için ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfasını inceleyebilirsiniz.

İŞLEVSEL VE ANALİTİK

Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir.

ÜÇÜNCÜ TARAF ÇEREZLER

Etstur internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

TİCARİ ÇEREZLER

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

ÇEREZLERİ NASIL SİLEBİLİRİM?

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz.

VI. ÇALIŞANLARIMIZA AİT VERİLER

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

İş ilişkilerinde Hotel Agent, kendi çalışanlarının verileri işleme konusunda veri sorumlusudur.

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir. Ancak Hotel Agent, çalışanlarına ait verilerin gizliliği ve korunmasını temin eder.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER GEREĞİ İŞLEME

Hotel Agent, çalışanlarına ait kişisel verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle sınırlıdır.

ÇALIŞANLARIN YARARINA İŞLEMELER

Hotel Agent, özel sağlık sigortaları gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de Hotel Agent, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

ÖZEL NİTELİKLİ VERİLERİN İŞLENMESİ

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Hotel Agent ayrıca, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca özgülenerek kullanılır.

OTOMATİK SİSTEMLERLE İŞLENEN VERİLER

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde değerlendirilir.

TELEKOMÜNİKASYON VE İNTERNET

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon, e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir. Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt etmektedir.

VII. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİ VE DIŞINA AKTARILMASI

Kişisel veriler, Hotel Agent tarafından hizmetin görülebilmesi amacıyla veri sorumlusu oteller ile paylaşılabilir.

VIII. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Hotel Agent, Kanun kapsamında ilgili kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.

Hotel Agent tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Hotel Agent, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda Hotel Agent talebinizi veri sorumlusu otele bildirir.

Ayrıca size ilgili otele bildirimini de iletir.

Hotel Agent’in, başvurularınızdan sadece veri işleyen olarak cevaplayabileceği ve yerine getirebileceği haklarla ilgili yükümlü olduğunu tekrar bilgilerinize sunarız.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Şirket resmi internet adresi www.etstur.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Merdivenköy Mh. Nur Sk. No:1/8 C Blok Kadıköy / İstanbul adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek Şirkete iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir. Hotel Agent, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin Hotel Agent’deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında kullanamaz.

X. İşlem güvenliği

Hotel Agent tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim

Hotel Agent, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi

Hotel Agent, kişisel verilerle ilgili herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek için derhal veri sorumlusuna haber verir. İhlalde Hotel Agent’in kusuru varsa bununla ilgili her türlü zararı üstlenir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili https://etstur.com adreslerinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

İLETİŞİM

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız ve talepleriniz için aşağıdaki formun çıktısını alıp doldurduktan sonra, altta bulunan adrese iadeli taahhütlü mektup gönderebilirsiniz.

Ets Ersoy Turistik Servisleri A.Ş.

Adres: Merdivenköy Mh. Nur Sk. No:1/8 C Blok

Kadıköy / İstanbul

Son Güncelleme: 18 Nisan 2022

Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu